دست نوشته های من

19 خرداد 1394

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

بشکفد بار دگر لاله رنگین مراد غنچه سرخ فرو بسته دل باز شود من نگویم که بهاری که گذشت آید باز روزگاری که به سر آمده […]
19 خرداد 1394

قدر همسر خود را بدانید

چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، حتما” حتما”باید این را بخوانید! +۲۵ وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را […]
19 خرداد 1394

روح کوچک و خورشید

روزی در هیچ روزگاری ، روح کوچکی بود که به روح بزرگ گفت : “من می دانم چه کسی هستم !” روح بزرگ گفت :” چه […]