معرفی عناوین آموزشی

گروه های آموزشی

آموزش در راستای ارتقا مهارت های فردی و سازمانی شاه کلید اصلی رشد و توسعه هر شخص یا مجموعه ای هستند که بدون آن تقریبا هیچ تضمینی نیست که اشخاص بتوانند خود را با آخرین تغییرات تکنولوژی و رفتاری وفق داده و بتوانند در صدر گروه یا صنعت خود قرار بگیرند. آن چه من رو به بحث آموزش و کوچنگ فردی و سازمانی واداشت تجربه چندین ساله من در حوزه رهبری کسب و کار و کوچینگ بود که باعث شد تا در دو حوزه آموزش و توسعه فردی و آموزش و توسعه سازمانی مشغول خدمت باشم

  • گروه آموزشی توسعه فردی و سازمانی
  • گروه آموزشی مالی فردی و سازمانی

آموزش های سازمانی

در عصر جدید و با پیچیدگی های روز افزون جهان بدون آموزش و آشنایی با روش های توسعه، تامین مالی و مدیریت دارائی ها امکان موفقیت سازمانها و شرکت ها تقریبا وجود ندارد لذا گروه کار برای زندگی با تکیه بر تجربه سالها مدیریت و رهبری موفق کسب و کار ها بر آن شد تا نتیجه این تجربیات را در غالب آموزش های کوتاه مدت و کاربردی و در کنار آن کوچینگ تا رسیدن به هدف و موفقیت کامل طراحی و ارائه نماید. آنچه باعث خوشحالی و امید واری ماست تجربه موفق این آموزش ها در طی سالهای گذشته است

  • روش های تامین مالی
  • مدیریت دارائی ها
  • افزایش انگیزه سازمانی
  • رهبری و کوچینگ سازمانی
صفحه آموزش های سازمانی

آموزش های فردی

به اعتقاد ما موفقیت نیز مانند هر فرآیند دیگر نیازمند یادگیری مهارت هایی است که افراد موفق برای رسیدن به هدف از آن بهره برده اند در این راستا و در سالهای اخیر روانشناسی مثبت نگر و ان ال پی به عنوان ابزاری نیرو مند در شناخت این مهارت ها سعی داشته با الگو برداری از افکار و رفتار انسانهای بزرگ، موفق و اثرگذار، مجموعه مهارت های این افراد را شناسایی و تدوین کرده و توسط آموزش و کوچینگ مناسب، آنها را در راستای دسترسی افراد به موفقیت و اهدافشان یاری نماید تجربه چندید ساله این آموزش ها و کوچینگ افراد در راستای موفقیت چنان باعث خوشحالی و شعف گروه کار برای زندگی بود که نسبت به تدوین و توسعه این مهارت ها در دوره های کوتاه و میانمدت اقدام نمودیم و امیدواریم از این رهگذر فرصتی مطمئن برای نیل به اهداف و موفقیت روز افزون برای دیگر هم وطنان خود فراهم آورده باشیم

  • موفقیت مالی
  • توسعه فردی
  • مهارت های زندگی
صفحه آموزش های فردی