دکتر محمدرضا ماجد

رسانه

رسیدن به چیزی که می خوایی
رسیدن به چیزی که می خوایی
داشتن جرات
داشتن جرات
توی این همه شلوغی
توی این همه شلوغی
شما تکه هایی از پازل هستی هستید
شما تکه هایی از پازل هستی هستید
سایه ها چی هستن
سایه ها چی هستن
ثروت فقط پول تو نیست
ثروت فقط پول تو نیست